warta-logoWarta ma w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne takie jak: ubezpieczenie OC w kraju wraz z usługą ASSISTANCE (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków ), ubezpieczenie assistance, a także ubezpieczenie Warta Auto – Szyby. Warta oferuje także pakietowe ubezpieczenia samochodowe.

Ubezpieczenie OC Warta

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie OC. Za brak ubezpieczenia OC grozi mandat, a także odholowanie samochodu. Mandat za brak OC może wynieść nawet 1900zł. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC Warta, tak jak każde inne, chroni kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa Warta wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie. Ubezpieczenie OC zawiera się na 12 miesięcy.


Ubezpieczenie OC Warta (Zielona Karta)

Zielona Karta w Warta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w certyfikacie Zielonej Karty. Firma ubezpieczeniowa Warta wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej limitami przewidzianymi dla danego Państwa. Umowę ubezpieczenia Zielonej Karty można zawrzeć na okres 30 dni lub 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do końca ważności polisy OC.

Dla kogo Zielona Karta Warta

Warta zawiera umowę ubezpieczenie OC „Zielona Karta” z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce.
Zielona Karta wymagana jest na terenie następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

 


 

Ubezpieczenie AC (Autocasco) Warta

Autocasco (AC) Warta to ubezpieczenie pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia) od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony (wybita szyba) Właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie z polisy ac Warta.

Ubezpieczenie AC Warta można kupić w następujących wariantach:
Autocasco Komfort
Autocasco Standard
Autocasco Mini

Ubezpieczenie Warta Autocasco Komfort 
Umowę ubezpieczenia AC Komfort Warta mogą zawrzeć posiadacze samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg . Ubezpieczany pojazd musi być w wieku do 10 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie Warta Autocasco Komfort
obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę „all risks”. Ubezpieczenie Warta AC Komfort bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży.
Suma ubezpieczenia w umowie Warta AC Komfort jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcie umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
Ubezpieczenie Warta Autocasco Komfort również obejmuje ubezpieczenie bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy Warta AC Komfort. Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

Ubezpieczenie Warta Autocasco Standard
Umowę ubezpieczenia Warta Autocasco Standard mogą zawrzeć posiadacze wszystkich rodzajów pojazdów. Ubezpieczenie Warta AC Standard obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie Warta AC Standard zostało skonstruowane w oparciu o formułę „all risks” . Ubezpieczenie Warta AC Standard rozszerzać w dość szerki sposób w zależności od potrzeb, np o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

Ubezpieczenie Warta Autocasco Mini
Umowę ubezpieczenia Warta AC Mini mogą zawrzeć posiadacze samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg. Ubezpieczenie Warta AC Mini obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP. Ubezpieczenie Warta AC Mini jest ubezpieczeniem od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia.
Ubezpieczenie Warta AC Mini swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi – powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny. Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

 


 

Ubezpieczenie NNW Warta

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dostępne w Warta chroni podróżujących pojazdem przed skutkami wypadków i zdarzeń drogowych powstałych u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdu, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas: wsiadania lub wysiadania z pojazdu i załadowywania lub rozładowywania pojazdu.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW Warta zależna jest od kwoty ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego przez podróżujących pojazdem.


 

Ubezpieczenie Assistance Warta

Ubezpieczenie Assistance Warta ma zapewnić pomoc, kiedy ubezpieczony samochód ulegnie awarii lub wypadkowi. Ubezpieczenie Assistance Plus Warta pozwala skorzystać z pomocy informacyjnej, serwisowej, w podróży, medycznej oraz prawnej. Zakres pomocy udzielanej w ramach ubezpieczenia Assistance Warta zależy od posiadanego wariantu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia określonych w OWU.

Ubezpieczenie Assistance Warta dostępne jest w wariantach:
Wariant Standard,
Wariant Srebrny
Wariant Złoty
Wariant Europa 

WW warianty ubezpieczenia assistance Warta przeznaczone są dla samochodów osobowych, oraz ciężarowo-osobowych, kempingowych i ciężarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, przyczep o ładowności do 750kg (z zastrzeżeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) oraz motocykli. Wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony.
Wariant Standard jest dołączany gratis do ubezpieczeń OC i AC zawartych w TUiR WARTA SA. Obejmuje pomoc informacyjną i przekazanie wiadomości oraz pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu (w przypadku wypadku).


 

Ubezpieczenie Warta Auto-Szyby

Ubezpieczenie Warta Auto-Szyby to ubezpieczenie szyb samochodowych (czołowa, boczne i tylna z wyłączeniem okien dachowych – szyberdachów) w zakresie takim samym jak w ubezpieczeniu Warta AC, czyli powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, działania osób trzecich, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny, użycia pojazdu w związku z koniecznością przewozu osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska.
Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, nie starsze niż 20 lat, zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne. WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia Warta Auto-Szyby firma pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 


 

Kalkulator oc Warta

Niestety, Warta nie udostępnia na swoich stronach kalkulatora oc. Kalkulator oc Warta pozwalałby na obliczanie indywidualnych składek ubezpieczenia oc, ac, NNW, szyb w Warcie.

Placówki Warta

li

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

  • warta kalkulator oc
  • warta ubezpieczenia samochodu
  • yhs-mystartdefault
  • warta oc kalkulator online
  • warta ubezpieczenie samochodu
  • Warta OC Samochodu
  • Warta Ubezpieczenia Kalkulator